POLITYKA PRYWATNOŚCI

§1.   Postanowienia Ogólne

       Administratorem danych jest Naczelna Organizacja Techniczna oddział w Piotrkowie Tryb. z siedzibą w 97-300 Piotrków Tryb., ul. Armii Krajowej 24A, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000215298, NIP: 771-265-55-40, REGON: 592294359. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych.

§2.   Administrator Danych

       Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Dane osobowe przetwarzane są:

-       zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

-       zgodnie z wdrożonym Regulaminem Prywatności,

-       w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji świadczonych Usług,

-       w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

       Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

       Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w NOT jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: not@eta.pl.

       Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

       Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe oraz inne dane podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

       Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

       Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. Nie przekazuje ich do państw trzecich.

       Wdrożyliśmy szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

       Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.